Poľnohospodárstvo

Obec mala vždy prevažne poľnohospodársky charakter. Až 76% obyvateľov sa zaoberalo hlavne pestovaním obilnín a zemiakov ako samostatne hospodáriaci roľníci. Podľa Cihana (2009) v súčasnosti iba 7% pôd je orných, 0,8% plochy tvoria zahumienky a záhrady, zvyšok extravilánu, 27%, sú lúky a pasienky, ktoré sú v súčasnosti málo využívané. Pôdy majú z hľadiska úrodnosti a kvality malý význam, zvyčajne sú kamenisté a v ťažšie prístupnom teréne. 

V minulosti sa na poľnohospodárskych pôdach pestovali obilniny (hlavne pšenica, ovos, raž), zemiaky, kukurica, hrach a krmná ďatelina. V súčasnosti plochy nie sú využívané (iba súkromné zahumienky), a preto celý kataster zarastá vegetáciou borievky, liesky, tŕnky a šípky.

V rokoch 1949 – 1951, keď začala prebiehať kolektivizácia poľnohospodárstva, vzniklo aj tu jednotné roľnícke družstvo (JRD) – na jeseň 1949. Prvým predsedom bol Fedor Sijka, začalo sa pestovať na malej výmere, zároveň sa začal stavať kravín a JRD sa pripravovalo na živočíšnu výrobu.

Od roku 1952 do 1968 bol predsedom družstva Michal Radvák, pod vedením ktorého družstvo veľmi dobre prosperovalo. Od roku 1968 do 1972 bol predsedom Vasiľ Hlohinec. Po zlúčení oľšinkovského družstva s výravským v roku 1972 (JRD Beskyd Výrava) sa až do roku 1977 bol predsedom Vasiľ Košút, o rok neskôr František Okoš a až do roku 1982 Vasiľ Hlohinec starší. Od roku 1983 bol poverený vedením družstvom Jozef Balint.

Po zlúčení družstiev bola výroba na družstve postupne likvidovaná, bol tu ukončený chov ošípaných, oviec, hydiny a jalovíc, dojnice boli presunuté do Výravy. Postupne boli zlikvidované všetky výroby, v areály družstva sa vykonávala už iba pridružená výroba (výroba paliet, kompostérov, hranolov atď.). V tejto dobe v poľnohospodárskej výrobe pracovali 121 ľudí, v pridruženej výrobe 321. V tejto dobe to bol maximálny počet zamestnancov, no do roku 1989 bol tento počet znížený na 50 zamestnancov (17 z nich pochádzalo z Oľšinkova).

Po rozdelení Československa v roku 1993 došlo k útlmu výroby, z štátnych dotácií nebolo schopné dotovať fungovanie družstva. Z týchto dôvodov družstvo išlo do konkurzu, z ktorého ho kúpil Ing. Július Dacej. Aj napriek snahe, taktiež nové družstvo smerovalo do konkurzu a ukončilo svoje fungovanie.

 

OBECNÝ URBARIÁT

Urbárska spoločnosť Oľšinkov bola založená na základe zákona č. 83/1990 Zb. a zákona č. 229/1991 Zb 17.4.1993 na valnom zhromaždení pôvodných vlastníkov súkromnej a spoločnej pôdy a lesov. Na tomto valnom zhromaždení boli schválené stanovy spoločnosti a zvolený výbor za prítomnosti komerčného právnika JUDr. Maturkaniča.

Urbárska spoločnosť začala svoju činnosť tým, že prevzala lesnú dokumentáciu a podklady zo štátnych lesov Medzilaborce. Po tomto začala samostatne hospodáriť.

V roku 1997 došlo k transformácii urbárskych spoločností, vrátane Oľšinkova. Po tomto sa zapísala ako Urbárska spoločnosť a združenie vlastníkov pôdy a pozemkové spoločenstvo Oľšinkov, pod týmto názvom pracuje až doposiaľ. Jej činnosťou je zabezpečovať palivové drevo pre občanov obce a ťažba dreva na odpredaj. Predsedníčkou spoločnosti je Nadežda Dobšovičová.

Kontakt

RNDr. Alena Gessert, PhD. alena.gessert@gmail.com