napísali o obci...

Naša obec sa spomína vo viacerých odborných prácach:

CIHAN, T. (2009). Marginálne regióny na príklade obcí  Oľšinkov, Výrava, Svetlice. Diplomová práca, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných a humanitných vied, Prešovská univerzita. 93 s.

Hudáková, V. (2013). Výmoľová erózia v katastri obce Olšinkov. Diplomová práca, Ústav geografie PF UPJŠ, Košice.

Labunová (Petrvalská), A., Lovacká (Csachová), S., 2008. Budúcnosť malých obcí na východnom Slovensku. Geografická revue, 4, 2. 214-226. Dostupné online na: https://www.fpv.umb.sk/kat/kg/files/cdrevue/r4c2_%202008/16LabunovaLovacka.pdf

Petrvalská, A., 2010. Oľšinkov. Brožúra vydaná k príležitosti osláv k 444.výročiu založeniu obce. 18 s.

Kontakt

RNDr. Alena Gessert, PhD. alena.gessert@gmail.com