Obec a jej domy v minulosti a dnes

Z celkového počtu 54 domov je v obci 20 domov obývaných trvalo žijúcim obyvateľstvom, 29 domov obývajú chalupári, 5 domov je neobývaných alebo opustených a 1 dom je rozostavaný (mapa 5). Z objektov obývaných trvalo žijúcim obyvateľstvom aj

chalupármi je 17 zrekonštruovaných, ostatné objekty sú v pôvodnom stave alebo v nich boli zrealizované len nepatrné renovácie a opravy. Chalupári pochádzajú z rozličných miest – Prešova, Medzilaboriec, Svidníka, Humenného, Michaloviec, Košíc, Vranova nad Topľou a Bratislavy. Chalupári navštevujú obec v rôznej frekvencii a dĺžke pobytu v závislosti od miesta ich trvalého bydliska. Najčastejšie sú to víkendy, prázdniny, sviatky (Labunová a Lovacká, 2008).

Mapa z kroniky obce Oľšinkov zobrazujúca stav v polovici 20.storočia (s ukrajinským popisom)

Aktuálny bytový fond k roku 2008 (Zdroj: Labunová, Lovacká, 2008)

Kontakt

RNDr. Alena Gessert, PhD. alena.gessert@gmail.com